Honorowy Patronat Wójta Gminy Stawiguda

O Patronat Honorowy Wójta Gminy mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń  o  zasięgu  lokalnym,  ponadregionalnym,  ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanym na terenie Gminy Stawiguda lub poza nią, których realizacja spełnia przesłanki kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Stawiguda  lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Gminy.

Wniosek /formularz o Honorowy Patronat Wójta można składać w następujący sposób:

  • przesłać na adres: Urząd Gminy Stawiguda ul Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda,
  • złożyć osobiście w Sekretariacie lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach pracy urzędu,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lub
  • przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Stawiguda

O decyzji o udzieleniu Patronatu bądź jego odmowie wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.

Przyznanie Patronatu nie jest równoznaczne z osobistym udziałem Wójta Gminy Stawiguda w przedsięwzięciu, jak również nie jest tożsame z deklaracją wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. W zastępstwie Wójta Gminy w przedsięwzięciu objętym Patronatem może brać udział Zastępca Wójta lub inna, wydelegowana przez Wójta Gminy Stawiguda osoba.

Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem może wnioskować jednocześnie o przyznanie ewentualnego wsparcia rzeczowego (np. w formie materiałów promocyjnych), finansowego lub organizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt  Gminy Stawiguda może, bez podania przyczyny, odebrać przyznany uprzednio Patronat. O tym fakcie organizator jest  informowany niezwłocznie. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do zaprzestania posługiwania się Patronatem od momentu otrzymania informacji o jego odebraniu.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu dla danego przedsięwzięcia występuje organizator lub osoba przez niego upoważniona.

Wzór wniosku, regulamin oraz wzór sprawozdania dostępny jest w załączeniu.

Osobą kontaktową jest Pan Paweł Pietrzak Referat Ochrony Środowiska i Promocji pond numerem telefonu 885 302 330 .

Zarządzenie Wójta Gminy Stawiguga w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Stawiguda

Formularz_wniosku_patronat

Wzór sprawozdania z przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem